Certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.


CZYM
JEST CERTYFIKAT ENERGETYCZNY / ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument oceniający obiekt budowlany pod względem zużycia energii. Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, dokument ten określa wielkość zużycia energii związanej z ogrzewaniem i wentylacją, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym.


OKRES
WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat.


JAKIE
OBIEKTY OBJĘTE SĄ OBOWIĄZKIEM POSIADANIA ŚWIADECTWA
ENERGETYCZNEGO?

•budynki oddawane do użytkowania

•budynki istniejące i lokale podlegające zbyciu, sprzedaży lub najmowi

•budynki, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy lub modernizacji


CO
ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

Wskaźnik EP – określa ilość zużywanej energii w budynku/lokalu i stanowi informację o jego jakości energetycznej

Wskaźnik EK – określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku

informacje, jakie dodatkowe modernizacje budowlane są wskazane, by poprawić jakość energetyczną obiektu budowlanego


WSKAŹNIKI
W ŚWIADECTWIE ENERGETYCZNY

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok). 

Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii. W świadectwie energetycznym zawarte jest również porównanie obliczonego wskaźnika EP z jego wartością referencyjną (porównawczą) wynikającą z wymagań zawartych w przepisach techniczno – budowlanych. To porównanie wskaźnika EP obliczonego w oparciu o dane rzeczywiste ocenianego obiektu, z wymaganą wartością stanowijakościową ocenę energetyczną budynku.

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku. 

W przypadku budynków i lokali mieszkalnych nie wyposażonych w instalacje chłodzenia

  • wskaźnik EP informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię pierwotną użytkowaną dla celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocniczą.
  • wskaźnik EK informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej.

Właścicielowi nieruchomości powinno zależeć na uzyskaniu wysokiej jakości energetycznej budynku lub lokalu. Małe wartości EP i EK wskazują na jego dużą efektywność i takie użytkowanie energii, które chroni zasoby i środowisko naturalne.


CZY
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE SĄ POTRZEBNE?

Certyfikacja skłania do budowy energooszczędnej, a także do termomodernizacji istniejących już budynków. Zmniejszenie zużycia energii oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji!

Mniejsze zużycie energii to także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych!

Świadectwo jest dokumentem poświadczającym wartość lokalu lub obiektu budowlanego w transakcjach najmu bądź sprzedaży, dla kupującego natomiast jest zabezpieczeniem przed kupnem wadliwego lokalu/obiektu budowlanego.

PRZEPISÓW TYCH NIE STOSUJE SIĘ JEDYNIE DO BUDYNKÓW:

1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku. 

W przypadku budynków i lokali mieszkalnych nie wyposażonych w instalacje chłodzenia

 


GDY
BRAK ŚWIADECTWA

Co w przypadku braku świadectwa lub jego wadliwego sporządzenia? 

Przepisy wprowadzające obowiązek wykonania świadectwa energetycznego wynikają z art. 5 Prawa Budowlanego, ich nieprzestrzeganie podlega karze grzywny zgodnie z art. 93 pkt 1 Prawa Budowlanego. Świadectwo energetyczne zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości zapotrzebowania energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady. W tej sytuacji właściciel sprzedający lub wynajmujący budynek/lokal może być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub obniżenia czynszu ustalonej w umowie sprzedaży lub najmu.


JAKIE
KORZYŚCI DAJE ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU?

Świadectwo energetyczne budynku określa jakość energetyczną budynku/lokalu, a co się z tym wiąże, jego atrakcyjność pod kątem sprzedaży lub wynajmu.

Nabywcy lub najemcy świadectwo pozwala oszacować koszty zużycia energii związane z eksploatacją budynku/lokalu i wybrać ofertę najbardziej adekwatną do swoich możliwości finansowych. Dodatkowo świadectwo zawiera wytyczne i wskazania możliwych usprawnień, jakie może wprowadzić właściciel w celu obniżenia zapotrzebowania na energię

Obowiązek sporządzenia świadectwa spoczywa na właścicielu budynku/lokalu. 

Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku. Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a przy sprzedaży budynku/lokalu jest dokumentem niezbędnym do podpisania aktu notarialnego.


CO TO
NAPRAWDĘ ZNACZY?

  • Jeżeli budujesz nowy dom – musisz mieć świadectwo!

  • Jeżeli mieszkasz w swoim domu/lokalu – nie musisz otrzymać świadectwa!

  • Jeżeli sprzedajesz lub wynajmujesz – musisz przedstawić świadectwo!

  • Jeżeli kupujesz lub wynajmujesz – możesz spodziewać się określonych kosztów utrzymania, żądaj świadectwa !

  • Świadectwo energetyczne trzeba otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie.

  • Bez świadectwa energetycznego nie będzie można zawrzeć umowy kupna – sprzedaży.

  • Nieprawdziwe świadectwo stanowi wadę rzeczy zmniejszającej jej wartość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.