Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:

  • koszty ogrzewania budynku

  • koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej

  • koszty wentylacji i klimatyzacji.

Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.


Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.


Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

  • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,

  • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,

  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

  • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Różnice między audytem a świadectwem energetycznym 

 

AUDYT

ŚWIADECTWO

w jakim celu?

przygotowanie termomodernizacji

obrót nieruchomości
o czym mówi?

metody i koszty termomodernizacji

ocena obecnego stanu
(„jak jest teraz”)
do czego wymagane?

podstawa uzyskania premii termomodernizacyjnej

jakość techniczna oraz jakość i koszty eksploatacji, uzasadnienie wielkości czynszu lub ceny sprzedaży
ważność

wykonanie jednorazowe

ważność na okres ustalony w rozporządzeniu (10 lat)
wykonawca

wykonawca audytu dowolny

wykonawca świadectwa upoważniony

Jak tanio i skutecznie przeprowadzić termomodernizację?

Termomodernizację można sfinansować na 2 sposoby:
– z własnej kieszeni,
– korzystając z premii termomodernizacyjnej. 

Drugi sposób jest oczywiście bardziej opłacalny, gdyż opiera się na wykorzystaniu dotacji rządowej w postaci premii termomodernizacyjnej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Część inwestycji jest więc finansowana z budżetu Państwa. 

Aby skorzystać z premii termomodernizacyjnej, należy zaciągnąć kredyt bankowy na wykonanie termomodernizacji w jednym z banków komercyjnych, współpracujących z BGK. 
– wysokość kredytu do 80% wartości inwestycji, 
– okres spłaty maksimum 10 lat. 

Co zyskujemy? 
Uzyskana od BGK premia termomodernizacyjna wynosi 25% wartości zaciągniętego kredytu. Premia ta jest przekazywana inwestorowi natychmiast po zakończeniu prac wykonawczych i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego kredytu. W efekcie dzięki premii termomodernizacyjnej inwestorowi pozostaje do spłaty zaledwie 75% wartości zaciągniętego kredytu. Poza premią termomodernizacyjną zyskujemy znacznie więcej: znacznie niższe rachunki za ogrzewanie c.o. i c.w.u. oraz wyższy komfort cieplny. 

Kredyt termomodernizacyjny to inwestycja, która spłaca się sama. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji oszczędności w wydatkach na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową pokrywają spłatę rocznych rat kredytu wraz z odsetkami.

Czym jest audyt energetyczny?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Audyt energetyczny jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. 

Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji. 

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy: 
– inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku, 
– stwierdzenie, na jakie sposoby termomodernizacja budynku może być przeprowadzona, 
– ocenę opłacalności każdej z metod, 
– wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Kto powinien przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Na rynku występuje obecnie bardzo dużo technologii i technik grzewczych, jak również technologicznie zaawansowanych, nowoczesnych i niestety nieco skomplikowanych technologii ociepleniowych. Jeżeli dołączymy do tego całą gamę urządzeń wentylacyjnych, niezliczoną ilość rodzajów okien, urządzeń do racjonalizacji zużycia wody, metod pozyskania energii słonecznej i odnawialnej to okaże się, że do poprawnego wykonania analizy dostępnych sposobów i optymalizacji zakresu termomodernizacji potrzebna jest dosyć profesjonalna wiedza i umiejętności inżynierskie. Konieczna jest termowizja, konieczne jest również użycie wcale nieprostej metodyki obliczeniowej. Osobą posiadającą profesjonalną wiedzę jest właśnie audytor energetyczny, a metodyka obliczeń, analizy i wyniki obliczeń szczegółowo opisane są w audycie energetycznym